Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion Ebrill

Dyddiadur Ebrill

DYDD LLUN 7fed

 • Noson Agored - cyfle i rieni/warcheidwaid drafod cynnydd eu plant gyda'r athrawon

DYDD MAWRTH 8fed

 • Ymarfer pêl-droed i fechgyn a merched bl.5a6 3:30-4:30yp
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion 3:45-5:15

DYDD MERCHER 9fed

 • Casglu dillad ail law ar gyfer eu hailgylchu gyda Bag2School

DYDD IAU 10fed

 • Twrnament pêl-droed a phêl-rwyd Cylch Aberystwyth
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Nofio i fl.5a6
 • Beicio i ddosbarth 6J

DYDD GWENER 11eg

 • Cerddorfa Ysgol 8:50yb
 • Beicio i ddosbarth 6J
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r Pasg 2yp
 • HOCI:
  Dim gêmau hoci tan ar ôl y Pasg

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

Mr Clive Williams