Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Hyd

 • Noson Agored i rieni/warchiedwaid plant Meithrin, Bl.1,2,4,5a6 (amserlenni ar ddrysau'r dosbarthiadau)

DYDD MAWRTH 18/Hyd

 • Noson Agored i rieni/warchiedwaid plant Meithrin sy'n mynychu yn ystod y prynhawniau
 • Cystadleuaeth Rygbi 7-bob-ochr yr Urdd

DYDD MERCHER 19/Hyd

 • Blwyddyn 6 i Amgueddfa Wlân Drefach Felindre
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4 3:30-4:30yp

DYDD IAU 20/Hyd

 • Tynnu lluniau unigolion a theuluoedd
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 21/Hyd

 • Cerddorfa'r Ysgol
  8:45 - 9:30yb
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3:30yp

 

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams