Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 20/Hyd

 • Noson Agored - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athrawon (amserlenni ar ddrysau'r dosbarthiadau)

DYDD MAWRTH 21/Hyd

 • Cystadleuaeth Rygbi 7-bob-chr yr Urdd yn Aberaeron (WEDI'I OHIRIO TAN Y 6ED O DACHWEDD)
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion 3:45-5:15yp

DYDD MERCHER 22/Hyd

 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6 3:30-4:30yp
 • Blwyddyn 6 i'r Llyfrgell Genedlaethol

DYDD IAU 23/Hyd

 • Nofio i fl.3a4 (trefn y calendr hanner tymor yn parhau)

DYDD GWENER 24/Hyd

 • Diwedd hanner tymor
 • Ysgol yn cau am 3:30yp
 • HOCI:
  4:30 Sêr
  4:30 Taranau
  5:30 Mellt
  Dim gêm Dreigiau
 • Disgo Rala Rwdins y Cylch Meithrin yn Neuadd yr Ysgol
  5:00-6:30yh

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams