Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 02/Maw

 • Diolch i bawb a gefnogodd y Parêd Gŵyl Dewi - cliciwch yma i weld llun o faner yr ysgol
 • Ymarfer dawnsio ar gyfer y ddau grŵp
 • Bydd yr artist Ruth Packham yn ymweld â'r ysgol i drafod ei gwaith

DYDD MAWRTH 03/Maw

 • Dim neges

DYDD MERCHER 04/Maw

 • Rhagbrofion Canu a Llefaru ar gyfer Eisteddfod Cylch Aberystwyth - cliciwch yma i weld manylion
 • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn
 • Clwb Chwaraeon yr Urdd i flwyddyn 3 yn unig
  3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 05/Maw

 • Eisteddfod Cylch Aberystwyth yn y Neuadd Fawr (Dawns yn cychwyn am 11:30yb, Eisteddfod Gynradd am 2 o'r gloch) - cliciwch yma i weld manylion
 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2

DYDD GWENER 06/Maw

 • Diwrnod y Llyfr - dewch â'ch hoff lyfr i'r ysgol i rannu gyda gweddill y dosbarth

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams