Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 27/Chw

 • Ysgol yn ail agor i bawb wedi'r gwyliau hanner tymor
 • Mae fideos yr Eisteddfod Ysgol wedi'u llwytho i albwm ar flickr

DYDD MAWRTH 28/Chw

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb

DYDD MERCHER 01/Maw

 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn
 • Clwb Codio i fl.5a6
  3:30-4:30yp
 • Ymarferion dawnsio yn y Neuadd yn ystod y prynhawn

DYDD IAU 02/Maw

 • Gŵyl Offerynnol Rhanbarthol yr Urdd yn Theatr Felinfach - gweld rhaglen. Bws yn gadael yr ysgol am 8:30yb
 • Diwrnod y Llyfr
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 03/Maw

 • Dim Cerddorfa
 • Twrnamaint hoci i dimau'r Ser, Dreigiau a Llewod rhwng 1-4yp - rhieni i gasglu o'r hoci am 4 os gwelwch yn dda (dyma fydd cystadleuaeth olaf yr hoci tan fis Medi)

 

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams