Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Dyddiadur

DYDD LLUN 14/Gor

 • Dosbarthwyd llythyr ddydd Gwener diwethaf - cliciwch yma i'w ddarllen arlein

DYDD MAWRTH 15/Gor

 • Gwbdaith Bl 1 i Quackers.
 • Gwibdaith y Derbyn i'r 'Play Planet' ac Ynys Las.
 • Gwibdatih y Meithrin (prynhawn) i'r Pwll Peli yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.
 • Gwibdaith Blwyddyn 3 i Drefach Felindre
 • Gwibdaith Blwyddyn 2 i 'Ar y Bel'
 • Diwrnod hwyl yr Urdd i flwyddyn 6
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion 3:45-5:15

DYDD MERCHER 16/Gor

 • Gwibdaith y Meithrin, (plant sy'n mynychu drwy'r dydd a phlant y bore) i'r 'Play Planet'

DYDD IAU 17/Gor

 • Noson Gymdeithasol Barbeciw y GRhA - 6yh
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 18/Gor

 • Diwedd tymor
 • Yr ysgol yn cau am 2yp
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i blant ar ddydd Mercher, Medi'r 3ydd

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams