Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 13/Gor

 • Blwyddyn 6 i Amgueddfa'r Dref yn ystod y bore
 • Noson Agored - cyfle i drafod adroddiad eich plentyn os oes angen - cofiwch gysylltu gyda'r ysgol yn ystod y dydd i wneud apwyntiad

DYDD MAWRTH 14/Gor

 • Gwersi Beicio Diogel i flwyddyn 6
 • Gwibdaith y Meithrin (plant Bore a Thrwy'r Dydd)
 • Gwibdaith Blwyddyn 1
 • Gwibdaith Blwyddyn 4

DYDD MERCHER 15/Gor

 • Gwersi Beicio Diogel i flwyddyn 6
 • Gwibdaith y Meithrin (plant y prynhawn)
 • Gwibdaith y Derbyn

DYDD IAU 16/Gor

 • Gwibdatih Blwyddyn 3
 • Taith feics Blwyddyn 6
 • Noson Gymdeithasol Barbeciw y Gymdeithas Rieni ac Athrawon 6yh
 • Dim nofio heddiw

DYDD GWENER 17/Gor

 • Gwasanaeth Ffarwelio disgyblion blwyddyn 6
 • Diwedd tymor
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf am 3:30yp
 • Dymunwn wyliau hapus i bawb, bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar ddydd Mawrth y 1af o Fedi, ac i blant ar ddydd Mercher yr 2ail o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams