Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 18/Mai

 • Mae Prosbectws newydd yr ysgol wedi ei lwytho i'r wefan - cliciwch yma i'w ddarllen

DYDD MAWRTH 19/Mai

 • Dim neges

DYDD MERCHER 20/Mai

 • Lluniau dosbarth gyda Mr Malcolm Slater - cofiwch eich gwisgoedd ysgol
 • Clwb yr Urdd i flynyddoedd 2,5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 21/Mai

 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Ymarfer Cerddorfa
 • Ymarfer ar gyfer y Grwpiau Dawnsio
 • Taith Gerdded Noddedig y GRhA 6:00yh - gweld poster

DYDD GWENER 22/Mai

 • Gwyl Seiclo Aber - croeso i rieni gasglu eu plant o'r ysgol o 12:30yp ymlaen
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3:30yp
 • Pob hwyl i bawb sy'n cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wythnos nesaf - gweld manylion

 

LAWRLWYTHIADAU

Gair o groeso gan y Pennaeth

Croeso i chwi i dudalennau gwefan Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Dyma ysgol Gymraeg benodedig gyntaf Cymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion. Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos.
Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i mwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-Gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Mae’r Llywodraethwyr mewn cydweithrediad ag Awdurdod Addysg Ceredigion wedi cydweithio’n glòs i sicrhau adeilad addas ac adnoddau pwrpasol er mwyn diwallu’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion. Mae yna 18 o athrawon a dros 20ain o gynorthwywyr yn gweithio yn yr ysgol ynghyd â 15 o staff ategol. Mae’r tîm yn frwdfrydig ac yn gweithio’n galed i godi safonau a gwella’r ysgol yn barhaus.
Ymfalchïwn yn safonau cyrhaeddiad uchel yr ysgol, ac mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd o eisteddfodau’r Urdd i fyd chwaraeon.

 

Ein nod yw datblygu’r plentyn cyfan a chreu awyrgylch ddiogel, hapus a Chymreig – “fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl y glendid a fu”. Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas o fwrlwm yr ysgol brysur hon.

 

Mr Clive Williams