Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 28/Tachwedd

 

Llyfryn gan Dîm Cefnogi'r Gymraeg

 

Dydd Llun 05/12/22

  • Cofiwch y dyddiad! - bydd ein Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30 ar y 14/12/2022 (nos Fercher wythnos nesaf)

Dydd Mawrth 06/12/22

  • Dim neges

 

Dydd Mercher 07/12/22

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Does dim Clwb yr Urdd rhwng nawr a'r Nadolig. Bydd Clwb yr Urdd yn parhau yn y gwanwyn

 

Dydd Iau 08/12/22

  • Nofio i fl.5 yn y bore
  • Nofio i fl.4 yn y prynhawn

 

Dydd Gwener 02/12/22

  • Cyngerdd Bach - sef y Meithrin a Derbyn yn perfformio caneuon y cyngerdd Nadolig i’w rhieni yn neuadd yr ysgol am 2.30 (ymarfer ar gyfer nos Fercher nesaf)

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Archif

Newyddion Ionawr 2013

RHYS YN ENNILL CYSTADLEUAETH COGURDD 2013I wylio'r fideo cliciwch uchod,
neu gliciwch yma i weld y lluniau (110 llun)  

Cafwyd cystadleuaeth wych eleni wrth i 25 o ddisgyblion blynyddoedd 4,5a6 gymryd rhan yng nghystadleuaeth goginio'r Urdd : Cogurdd!

Dyma'r tro cyntaf i'r ysgol gystadlu a chafwyd llawer o hwyl wrth i'r disgyblion geisio goginio 'Pasta Machlud Haul' er mwyn dewis enillydd i fynd ymlaen i'r rownd nesaf yn erbyn goreuon ysgolion Ceredigion.

Diolch i Dilys o fwyty 'Gannets' yn y dref am ddod i feirniadu, gan ddewis enillydd teilwng iawn - Rhys o flwyddyn 6. Pob hwyl iddo ef yn y rownd nesaf.

 

PROSIECT COMENIUS : STAFF YR YSGOL YN YMWELD Â'R FFINDIR

Yr wythnos hon mae tri o aelodau staff yr ysgol yn ymweld ag ysgolion yn Y Ffindir fel rhan o waith Prosiect Comenius.

Yn y llun gwelir criw o ddisgyblion Blwyddyn 3 yn dangos y cardiau 'Blwyddyn Newydd Dda' a luniwyd ar gyfer disgyblion ysgol Martinniemen Koulu.

Hyd yma mae disgyblion yr ysgol wedi cael cyfleoedd i gyfathrebu gyda'n hysgolion bartner trwy fideo gynadledda a llythyru. Rwy'n siwr y bydd y disgyblion yn Y Ffindir wrth eu boddau yn derbyn y cardiau yma hefyd!

 

GALA NOFIO GENEDLAETHOL YR URDD YNG NGHAERDYDD


Da iawn chi blant a deithiodd yr holl ffordd i lawr i Gaerdydd ar gyfer Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd ddydd Sadwrn.

Gwnaeth bob un o'r wyth disgybl gystadlu yn arbennig o dda, gan lwyddo i ennill y canlyniadau canlynol:

4ydd - Rhys Evans - Rhydd

4ydd - Cyfnewid Cymysg Merched 5&6

5ed - Cyfnewid Rhydd Bechgyn 3&4

 

DARLITH GEMEG YM MHRIFYSGOL ABERYSTWYTH

Ar fore ddydd Iau, y 24ain o Ionawr aeth Blwyddyn 6 i'r Brifysgol ar gyfer y ddarlith gemeg flynyddol. Thema'r ddarlith oedd egni a sut y gellir newid egni o un ffurf i un arall er na ellir ei greu na'i ddinistrio. Cafwyd nifer o arbrofion cyffrous gyda rhai disgyblion o bob ysgol yn cael cyfle i gymeryd rhan.

Dyma rai disgyblion yn cael cyfle i gymysgu cemegion er mwyn gweld egni cemegol yn newid i egni golau. Gwnaeth bawb fwynhau bore diddorol o arbrofion yng nghwmni gwyddonwyr profiadol.

 

BUDDUGWYR CYSTADLEUAETH PÊL-RWYD CYLCH ABERYSTWYTH

Llongyfarchiadau i dîm Pêl-rwyd yr ysgol ar ddod yn fuddugol yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd Cylch Aberystwyth a drefnwyd gan yr Urdd.

Byddant yn awr yn mynd ymlaen i'r gystadleuaeth nesaf - Ceredigion.

Pob hwyl i chi yn y rownd nesaf.

 

Y FRIGÂD DÂN YN YMWELD Â'R DOSBARTHIADAU DERBYN

Thema'r tymor ar gyfer y Dosbarthiadau Derbyn y tymor hwn yw 'Pobl a'u gwaith' ac felly bore ma daeth y Frigâd Dân i'r ysgol er mwyn dangos i ddisgyblion y Derbyn beth mae dynion tân yn ei wneud wrth eu gwaith bob dydd.

Dangosodd y Dyn Tân y gwahanol offer mae'r lori yn cario, gan egluro eu defnydd hefyd. Dangosodd y bibell ddŵr enfawr maen nhw'n ei defnyddio er mwyn diffodd tân. Roedd yn wych!

Diolch i'r holl ddynion tân am ddod atom ni y bore ma.

 

GWEITHDY GYDA MYFYRWYR DRAMA Y BRIFYSGOL

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae myfyrwyr o Adran Ddrama Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn ymweld â'r ysgol er mwyn cynnal gweithdai gyda disgyblion Blwyddyn 4.

"Yn ystod y gweithdy heddiw bu pawb yn brysur yn gweithio mewn grwpiau er mwyn adeiladu gwahanol siapiau gyda bocsys mawr cardfwrdd. Roedd yn llawer o hwyl."
Llŷr, Dosbarth 4E

 

ADDUNEDAU'R FLWYDDYN NEWYDD

Diolch i aelodau o flwyddyn 6 am rannu eu haddunedau blwyddyn newydd gyda ni yng ngwasanaeth cynta'r flwyddyn.

Rhai o'r addunedau a rannwyd oedd i gadw ystafell wely yn lân, chwarae llai ar y cyfrifiadur, mynd i'r gwely'n gynt yn y nos a chodi'n gynt yn y bore; bwyta llai o losin a mwy o ffrwythau; chwarae tu allan yn yr awyr agored fwy ynlle gwylio'r teledu, helpu rhieni o gwmpas y tŷ.

Gobeithiwn y llwyddant i gadw at eu haddunedau drwy gydol y flwyddyn!

 

 

« Newyddion Rhagfyr 2012 / Newyddion Chwefror 2013 »