Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 08/Gorffennaf

 

Dydd Llun 11/07/22

 • Ymarfer Côr Ceredigion i fl.5a6 yn ystod y bore (bws yn gadael yr ysgol tua 9:15 ac yn dychwelyd tua 12:45 - angen bocsys bwyd)
 • Gwersi beicio bl.6
 • Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn y Brifysgol
 • Bydd mwyafrif y dosbarthiadau yn pontio am wers i'w dosbarthiadau newydd heddiw i gwrdd â'u hathrawon dosbarth newydd (ar wahân i 4J a fydd yn pontio ddydd Mercher)

Dydd Mawrth 12/07/22

 • Gwibdaith bl.1a2 i Quackers
 • Gwersi beicio bl.6

 

Dydd Mercher 13/07/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan - rhannu gwybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf gan y Llyfrgelloedd
 • Gwibdaith Blwyddyn 6 i Sain Ffagan ac LC2
 • Diwrnod Môr Ladron ym ml.1

 

Dydd Iau 14/07/22

 • Noson barbeciw y G.Rh.A am 6 o'r gloch yn yr ysgol

 

Dydd Gwener 15/07/22

 • Parti ffarwelio â Blwyddyn 6 yn ystod y prynhawn
 • Diwedd tymor yr haf
 • Bydd y flwyddyn ysgol newydd yn cychwyn i blant ar Ddydd Llun, Medi'r 5ed

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Archif

Newyddion Medi 2012

DIOLCH I FFIGAR AM NODDI CIT NEWYDD SBON

Heno bydd y gynghrair hoci yn cychwyn ar gaeau astro'r Brifysgol. A diolch i un o fusnesau brodio'r dre, Ffigar, bydd gan un o'r timau git newydd sbon i chwarae ynddo.

Yn y llun gweler Mr Williams y Pennaeth a Mr Gari Appleton o Ffigar gyda thîm hoci 'Mellt'. Eleni mae gan yr ysgol bedwar o dimau fydd yn chwarae'n wythnosol yn y gynghrair. Pob hwyl iddyn nhw i gyd.

 

PENBLWYDD YR YSGOL A DADORCHUDDIO PLAC ARB ENNIGNewyddion BBC Cymru: Dadorchuddio plac i gofio'r
Ysgol Gymraeg gyntaf

Heddiw, ar y 25ain o Fedi 2012, dathlodd Yr Ysgol Gymraeg ei phen-blwydd yn 73 oed.
Roedd heddiw yn ddiwrnod pwysig am reswm arall hefyd. Dadorchuddiwyd plac ar safle gwreiddiol Yr Ysgol Gymraeg ar Heol Llanbadarn, (hen swyddfa'r Urdd) sydd bellach yn fflatiau moethus. Ar y plac ceir englyn o waith y Prifardd Tudur Dylan Jones:

Mae cyffro'r hen, hen stori - yn parhau,
a'r waliau na weli
yn dal i'n hysbrydoli
yn Aber ein hamser ni.

 

CHWARAEON YN ERBYN YSGOL RHYDYPENNAU

Braf oedd croesawu Ysgol Rhydypennau i'r Ysgol Gymraeg ar gyfer cynnal gêmau pêl-droed a phêl-rwyd. Trefnir cynghrair rhwng ysgolion y cylch gyda'r gêmau'n cael eu cynnal ar brynhawnau dydd Gwener. Tro Rhydypennau oedd i hi i ymweld â'r Ysgol Gymraeg wythnos hon, gyda'r Ysgol Gymraeg yn dychwelyd i Rydypennau yn y Gwanwyn. Chwaraewyd gêmau agos iawn rhwng y ddwy ysgol heddiw, gyda phawb yn mwynhau cystadlu (a mwynhau gwydraid o ddiod oer ar y diwedd!)

 

AGOR 'CASTELL OWAIN GLYNDŴR' YM MLWYDDYN 2!Cliciwch yma i weld y casgliad llawn (49 llun)

Ddoe, roedd hi'n Ddiwrnod Owain Glyndŵr. A heddiw, dyma ni'n agor castell newydd sbon ym mlwyddyn 2 er cof am yr arweinydd dewr hwnnw. Bydd y castell yn chwarae rhan bwysig yn ardal chwarae tu allan i ardal blwyddyn 2, gyda gofod y tu mewn i'r castell er mwyn gwrando ar straeon am arwyr Cymru! Diolch i Dai a Ceredig am eu gwaith yn adeiladu'r castell, ac i Barclays yn arbennig am y nawdd i dalu am y deunydd i godi'r castell. Diolch yn ogystal i Owen Llew o'r Llyfrgell Genedlaethol am ddod i mewn i'r ysgol i sôn am hanes Owain Glyndŵr wrth ddisgyblion blwyddyn 2.

 

BUDDUGWYR TWRNAMENT PÊL DROED

Llongyfarchiadau i griw o fechgyn blwyddyn 6 a lwyddodd i ennill twrnament pêl-droed ar gyfer rhai dan 11 oed. Cynhaliwyd y twrnament er cof am Gary Pugh ar gaeau Blaendolau dros y penwythnos.
Llwyddodd y 'Penrhyn Celts' i ennill 5 o'u gêmau, chwarae dwy gêm gyfartal a cholli un. Da iawn fechgyn!

 

TAITH ADDYSGIADOL BLWYDDYN 3 O AMGYLCH TREF ABERYSTWYTHCliciwch yma i weld y casgliad llawn (50 llun)

Cafodd blwyddyn tri fore hwylus iawn yn teithio o amgylch y dref yn dysgu am hanes a phrif adeiladau Aberystwyth. Diolch yn fawr i Mr a Mrs Morgan am y sgwash a’r bisgedi!

 

TOMI YN LLWYDDO YN Y SIOE FRENHINOL

Llongyfarchiadau mawr i Tomi o flwyddyn 1 am lwyddo i ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth gelf i blant cynradd yn Sioe Frenhinol Cymru dros yr haf.

Roedd yn rhaid i Tomi dynnu llun buwch, ac fel y gwelwch, gwnaeth jobyn ardderchog ohoni!
Go lew ti, Tomi!

 

BEICIO I LUNDAIN ER COF AM ANGHARADCliciwch yma i weld y casgliad llawn o luniau (82 llun)

Dros wyliau'r haf eleni, aeth aelodau o staff yr ysgol, ynghyd â ffrindiau ac aelodau o deulu Angharad ar daith feics o Aberystwyth i Lundain er cof am gyn-ddisgybl, Angharad Mair Williams, a fu farw Tachwedd y llynedd yn dilyn brwydr dewr iawn yn erbyn ei chyflwr EB. Diolch o galon i bawb wnaeth noddi'r daith, gyda'r cyfanswm bellach dros £12,000 - swm fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r ward a oedd yn trin Angharad. Cafodd y beicwyr dridiau pleserus iawn yng nghwmni'i gilydd - edrychwch ar y lluniau i weld y stori yn llawn!

 

 

« Newyddion Gorffennaf 2012 / Newyddion Hydref 2012 »